Кыргыз Республикасынын
Тышкы иштер министрлигине караштуу

Тышкы миграция департаменти

ЖҮК-200

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн репатриациялоо боюнча чыгымдарды жабууга бир жолку төлөм берүүнүн тартиби жөнүндө
нускама

 

I. Жалпы жоболор

1. Ушул Нускамага ылайык Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн репатриациялоо боюнча жакын туугандарынын же башка адамдардын чыгымдарын жабууга бир жолку төлөм берүүнүн тартиби аныкталат.

2. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн Кыргыз Республикасына жеткирүү менен байланышкан чыгымдар Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине караштуу Тышкы миграция департаментине (мындан ары – КР ТИМ ТМД) жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө/ консулдук мекемелерине республикалык бюджеттен тийиштүү жылга каралган каражаттарынын эсебинен каржыланат.

3. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн репатриациялоо боюнча жакын туугандарынын же башка адамдардын чыгымдарын жабууга бир жолку төлөм бекитилген өлчөмгө ылайык берилет:

          - Кыргыз Республикасынын аймагында КР ТИМ ТМД тарабынан улуттук валютада, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөө күнүндөгү курсу боюнча, алыш-бериш эсебине которуу жолу менен;

          - Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерде Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү/консулдук мекемелери тарабынан чет өлкөлүк валютада алыш-бериш эсебине которуу жолу менен, ал болбогон учурда накталай акча менен.

4. Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү/ консулдук мекемелери Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн репатриациялоо чыгымдарын жабуу үчүн бир жолку төлөм алууга арызды (мындан ары - арыз) Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүнүн репатриациялоо боюнча чыгымдарды тарткан адамдардан же жакын туугандарынан кабыл алган учурдан тартып, ушул арыздын көчүрмөсүн Кыргыз Республикасынын жарандарынын сөөгүн репатриациялангандыгы жөнүндө  маалыматтар базасында киргизүү үчүн тез арада КР ТИМ ТМД га жиберет.

 

II. Бир жолку төлөм алуу укугу

 

5. Жакын тууганынын атынан нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн ишеним каттын негизинде иш-аракет жүргүзгөн Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жаранынын сөөгүн репатриациялоо менен түздөн-түз байланышкан чыгымдарды тарткан  адам же жакын тууганы (мындан ары - алуучу) бир жолку төлөм алууга укуктуу.

6. Алуучу болуп бир гана адам алуучу саналышы мүмкүн.

7. Арыз Кыргыз Республикасынын жараны кайтыш болгон күндөн тартып алты айдан кечиктирбестен КР ТИМ ТМД га же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө/консулдук мекемесине берилүүгө тийиш.

8. Кыргыз Республикасынын аймагында же анын айрым жерлеринде өзгөчө кырдаал режими жана/же өзгөчө абал режими киргизилген мезгилде бир жолку төлөмдү алуу үчүн КР ТИМ ТМД га арыз берүү мөөнөтү режим аяктаганга чейин узартылат.

Алуучу Кыргыз Республикасынын аймагында же анын айрым жерлеринде өзгөчө кырдаал режими жана/же өзгөчө абал режими жокко чыгарылган күндөн тартып эки айдын аралыгында КР ТИМ ТМД га арыз берет.

 

III. Алуучунун бир жолку төлөмдү алуу үчүн кайрылуу тартиби

 

9. Бир жолку төлөмдү алуу үчүн алуучу Кыргыз Республикасынын аймагында КР ТИМ ТМД га,  ал эми Кыргыз Республикасынын чегинен сыртта -  Кыргыз Республикасынын жараны убактылуу же туруктуу жашаган жердеги Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө/консулдук мекемесине паспортун көрсөтүү менен ушул Нускаманын тиркемесине ылайык формада арыз берет.

10. Арызга төмөнкүдөй документтер тиркелет:

- алуучунун паспортунун көчүрмөсү;

- туугандыгын тастыктаган документтердин (никеси тууралуу күбөлүк, төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүк) көчүрмөсү;

- эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамдарда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, анда кайтыш болгондугу тууралуу күбөлүктүн же консулдук легалдаштыруу жөнүндө белги же белгиленген тартипте апостиль коюлган өлгөндүгү тууралуу маалым каттын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

11.Берилген документтердин тууралыгы үчүн жоопкерчиликти Кыргыз Республикасынын жоруктар жана бузуулар жөнүндө кодекстерине, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине ылайык алуучу тартат.

12. Арыз берилген жери боюнча КР ТИМ ТМД да же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө/консулдук мекемесинде өзүнчө журналда, алуучунун аты-жөнүн (толугу менен), катталган дарегин, иш жүзүндө жашаган дарегин жана берилген документтердин тизмегин көрсөтүү менен катталат.

 

IV. Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн репатриациялоо боюнча чыгымдарды жабууга арызды кароонун  жана бир жолку төлөм берүүнүн тартиби

 

13. КР ТИМ ТМД же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө/консулдук мекемеси арыздарды кароо үчүн аталган органдардын башчыларынын жетекчилигинде комиссия түзөт. Комиссиянын курамы жана иштөө тартиби тышкы иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын буйругу менен аныкталат.

Комиссиянын чечимдери тиешелүү протоколдор менен таризделет.

14. Ушул Нускаманын 13-пунктунда аталган комиссия үч жумуш күндүн ичинде арызды, тиркелген документтерди карайт, алардын аныктыгын текшерет жана төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алат.

1) бир жолку төлөм берүү жөнүндө (он чечим);

2) төлөм берүүдөн баш тартуу жөнүндө (терс чечим), эгерде:

- кайтыш болгон адам Кыргыз Республикасынын жараны болбосо;

- ушул Нускаманын 10-пунктунда каралган зарыл болгон документтер тапшырылбаса;

- ушул Нускаманын 7-пунктунда каралган документтердин мөөнөтү өтүп кетсе;

- репатриациялоонун максаты Кыргыз Республикасынын аймагына кайра көмүү болсо.

Комиссия бир күндүк мөөнөттө кабыл алынган чечим тууралуу алуучуга жазуу жүзүндө кабарланат.

15. Алуучуга бир жолку төлөм берүү жөнүндө комиссия оң чечим кабыл алынган учурда КР ТИМ ТМД же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө/консулдук мекемеси үч жумушчу күндүн ичинде арызда көрсөтүлгөн алуучунун банктагы алыш-бериш эсебине акча каражаттарын которот.

Эгерде Кыргыз Республикасынын чегинен сыртта жүргөн же барган алуучунун банкта алыш-бериш эсеби болбосо, бир жолку төлөм накталай эсептешүү менен берилет.

16. Комиссиянын чечимине административдик иш жана административдик жол-жобоолор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте даттанууга болот.

 

 

 

 

 

Тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдө кайтыш болгон жарандарынын сөөгүн репатриациялоо чыгымдарын жабуу үчүн бир жолку төлөмүн алууга арыз

 

Мен,____________________________________________________________________________________

алуучунун аты-жөнү

_______________________________________________________________________________

алуучунун паспортундагы маалыматтар

_______________________________________________________________________________

Кыргыз Республикасынын кайтыш болгон жаранынын сөөгүн,

_______________________________________________________________________________

кайтыш болгон жарандын аты-жөнү

_______________________________________________________________________________

жаран кайтыш болгон өлкө

мекенине репатриациялоо менен түздөн-түз байланышкан чыгымдарды төлөгөндүгүмө байланыштуу, ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________банктын реквизиттери

банктагы алыш-бериш эсеп аркылуу бир жолку төлөм алуу мүмкүндүгүн карап берүүңүздү суранам.

Алуучунун жашаган дареги _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Алуучунун катталган дареги ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Алуучунун иштеген жери _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Алуучунун байланыш маалыматтары ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(үй, жумушчу, мобилдик телефондорунун номери, e-mail)

Төмөнкү документтерди тиркейм:

 алуучунун паспортунун көчүрмөсүн;

 туугандыгын тастыктаган документтердин көчүрмөлөрүн: (никеси тууралуу күбөлүк, төрөлгөндүгү

тууралуу күбөлүк);

кайтыш болгондугу тууралуу күбөлүктүн же Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналып, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, белгиленген тартипте консулдук легалдаштыруу же апостил коюлган белгиси бар өлгөндүгү тууралуу маалым каттын нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

________________________________________________________________________________________________.

Берилген документтердин аныктыгын жана камтылган маалыматтардын тууралыгын тастыктайм.

____________________________________________________________________________________________

Колу, аты-жөнү кызмат адамынын көз алдында коюлат жана жазылат.

Арызды кабыл алдым жана берилген документтерди текшердим

_______________________________________________________________________________кызматкердин кызмат орду жана колу

 

20__-жылдын "____" _______________

 

 

Мен репатриациялоо менен байланышкан чыгымдарды жабууга бир жолку төлөм алуу үчүн чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын элчиликтерине жана консулдуктарына арыз менен кайрылбаганымды, жана төлөмдөрдү албаганымды тастыктайм. Берилген маалыматтын тактыгы үчүн жооп берем.

 

                                                           ______________________ арыз ээси